Prefecture Population
(1992 est.)
Capital
Aichi 6,766,000 Nagoya
Akita 1,219,000 Akita
Aomori 1,472,000 Aomori
Chiba 5,673,000 Chiba
Ehime 1,511,000 Matsuyama
Fukui 824,000 Fukui
Fukuoka 4,852,000 Fukuoka
Fukushima 2,115,000 Fukushima
Gifu 2,080,000 Gifu
Gumma 1,983,000 Maebashi
Hiroshima 2,867,000 Hiroshima
Hokkaido 5,659,000 Sapporo
Hyogo 5,466,000 Kobe
Ibaraki 2,895,000 Mito
Ishikawa 1,169,000 Kanazawa
Iwate 1,414,000 Morioka
Kagawa 1,024,000 Takamatsu
Kagoshima 1,787,000 Kagoshima
Kanagawa 8,104,000 Yokohama
Kochi 817,000 Kochi
Kumamoto 1,845,000 Kumamoto
Kyoto (fu*) 2,606,000 Kyoto
Mie 1,811,000 Tsu
Miyagi 2,277,000 Sendai
Miyazaki 1,167,000 Miyazaki
Nagano 2,165,000 Nagano
Nagasaki 1,552,000 Nagasaki
Nara 1,401,000 Nara
Niigata 2,475,000 Niigata
Oita 1,233,000 Oita
Okayama 1,932,000 Okayama
Okinawa 1,238,000 Naha
Osaka (fu*) 8,735,000 Osaka
Saga 878,000 Saga
Saitama 6,561,000 Urawa
Shiga 1,246,000 Otsu
Shimane 775,000 Matsue
Shizuoka 3,701,000 Shizuoka
Tochigi 1,957,000 Utsunomiya
Tokushima 830,000 Tokushima
Tokyo (to**) 11,874,000 Tokyo
Tottori 615,000 Tottori
Toyama 1,120,000 Toyama
Wakayama 1,078,000 Wakayama
Yamagata 1,255,000 Yamagata
Yamaguchi 1,565,000 Yamaguchi
Yamanashi 862,000 Kofu

*Urban prefecture
** Metropolis

Advertisements